Certifikimet

EN ISO 9001:2015

Standardi ndërkombëtar ISO 9001:2015 është sot referimi i njohur në nivel ndërkombëtar, për certifikimin e sistemit të manaxhimit të cilësisë të kompanive të të gjithë sektorve dhe të gjithë përmasave.  Të punosh me eficencë dhe efikacitet ka si rezultat uljen e kostos.
Aplikimi i cilësisë, të jep mundësi dhe lehtësi të prodhosh me cilësi të lartë dhe me cmime më të ulta se konkurenca.

Të manaxhosh cilësinë do të thotë të manaxhosh eficencën dhe efikacitetin e proceseve të kompanisë nëpërmjet:

 • Njohjes, manaxhimit dhe monitorimit të proceseve
 • Kapacitetit të përfshirjes së burimeve njerëzore
 • Përcaktimit të rolit të drejtuesve të lartë
 • Njohja e risqeve te kompanise

ISO 45001:2018

Standarti ISO 45001 është kompatibël dhe integrohet në mënyrë perfekte me standartin ISO 9001 dhe ISO 14001. ISO 45001 përfaqëson një instrument organizativ që lejon manaxhimin në mënyrë organike dhe sistematike te sigurisë në punë, duke theksuar kërkesat e mëposhtme:

Adoptimi i një politike për menaxhimin e sigurisë;
Identifikimi i rreziqeve, vlerësimi i tyre, identifikimi i metodave të kontrollit, të lidhura ngusht me rregullat ligjore ose masat e tjera;
Përkufizimi i programeve dhe objektivave specifike duke zbatuar logjikën e Planit-Do-Check-Act;

 • përcaktimi i detyrave dhe përgjegjësive; 
 • trajnimi dhe përfshirja e personelit;
 • modalitetet e konsultimit dhe komunikimit me punonjësit dhe palët e interesuara;
 • menaxhimi i kontrolluar i dokumentacionit;
 • zbatimi i procedurave për monitorimin e aktiviteteve të lidhura me rreziqet e identifikuara   të rëndësishme, duke përfshirë edhe procese të tilla si hartimin dhe mirmbatjen;
 •  përgatitjen e masave për të zbuluar, parandaluar dhe kontrolluar aksidentet e mundshme dhe emergjenca;
 • monitorimi dhe matja e performancës të sistemit për sigurinë dhe shëndetin, si dhe për mirëmbajtjen e pajtueshmërisë ligjore;
 • përcaktimi dhe zbatimi i kontrolleve sistematike (aksidentet, jo-pajtueshmërisë, veprimet korrigjuese dhe parandaluese) dhe periodike mbi mjaftueshmërinë e sistemit të menaxhimit;
 • shqyrtimi i Menaxhimit dhe përmirësim të vazhdueshëm